Paliwa ciekłe w tym olej napędowy i olej grzewczy ze względu na dużą kumulację danin fiskalnych są zaliczane do towarów „wrażliwych”. W cenie każdego litra paliwa jest zawarta cena wytworzenia lub importu produktu a dodatkowo akcyza, VAT i podatek paliwowy. W przypadku importu z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej może być naliczane cło. Składniki dodane do wartości produktu stanowią ponad połowę jego ceny. Służby celno-skarbowe muszą więc mieć zapewniony jak największy wgląd w obrót i sposób zużycia poszczególnych paliw.

Produkcja, import jak i obrót paliwami ciekłymi wymaga posiadania stosownej koncesji. W przypadku obrotu krajowego jest to koncesja OPC. Warunki uzyskania koncesji zapisane są w ustawie prawo energetyczne oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Sama procedura ubiegania się o koncesję ma natomiast zweryfikować, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także czy ma potencjał techniczny do prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych. Warto nadmienić, że uzyskana koncesja ma określony termin ważności – jest udzielana na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Od kilku lat przemieszczanie paliw ciekłych obowiązkowo musi być zgłaszane na platformie PUESC i do każdego przewozu musi być uzyskany numer SENT. Wszyscy uczestnicy transakcji, a więc sprzedający, przewoźnik i odbiorca muszą być zarejestrowani w systemie i każdy musi spełnić określone czynności wynikające ze szczegółowych przepisów ustawy.

Paliwa płynne należą do towarów, które są nie tylko cenne, ale również szczególnie niebezpieczne – z racji na łatwopalność oraz szkodliwy wpływ na środowisko. W związku z tym przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i hurtową sprzedażą oleju napędowego są zobligowane do spełnienia szeregu wymagań.

Wymagania i uprawnienia

Regulacje wynikają głównie ze względów bezpieczeństwa i są określone między innymi ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. Zapisy stawy określają wymagania konstrukcyjne pojazdu – włącznie z poprawnym oznakowaniem, limit przewożonego ładunku i zasady związane z samym procesem ładowania, określają sposób czyszczenia cysterny, oraz wymagane dokumenty, które musi posiadać kierowca. Kwestie te szczegółowo opisane są we wcześniej wspomnianej ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, ale również w umowie ADR czy ustawie prawo o ruchu drogowym.

Kolejnym ważnym elementem koniecznym do prowadzenia obrotu paliwami ciekłymiuprawnienia kierowców dokonujących czynności transportowych. Poza ważnymi badaniami lekarskimi muszą oni posiadać stosowne do przewożonego rodzaju paliwa szkolenie ADR oraz szkolenia w zakresie za i wyładunku danego rodzaju paliwa. Szkolenia te są okresowo powtarzane i ze względu na wprowadzanie nowych przepisów zawsze są zakończone egzaminem końcowym.

Paliwo lotnicze AVGAS 100LL. Charakterystyka i zastosowania. Przeczytaj na naszym blogu